رابطه با مشتری با پرداخت پول به پایان نمیرسد.
این جمله درواقع تمامیت بازاریابی محتوایی را توضیح داد .بله در این روش خرید مشتری و پرداخت پول اتمام پروسه فروش نیست بلکه میتواند نقطه شروعی برای حفظ ارتباط با مشتری و در نتیجه ایجاد رابطه عاطفی با او و تبدیل شدن فرد به یک مشتری وفادار شود هدف بازاریابی محتوایی نیز دقیقا همین است.