این جمله را بارها در مهمانی ها و جلسات و ارتباطات با دیگران از یکدیگر شنیده ایم: " این روزها همه مشغول  گوشی موبایلشان هستند" در واقع اجتماعی از مردم در در دنیای مجازی شکل گرفته است جامعه ای با حضور میلیونی کاربران!!! بسیاری از کسب و کارهای فرصت طلب و هوشمند خدمات و محصولات خود را در این جوامع مجازی به حضور کاربران میرسانند و از این بستر رایگان نهایت استفاده را میکنند . ما به آنها و ذکاوتشان تبریک میگوییم.